Splošni pogoji za NAJEM OPREME

 

Uvodna določila

Splošni pogoji za najem opreme veljajo za vsa najemna razmerja, ki jih sklepa v zvezi s svojo osnovno dejavnostjo EVENT LIGHTING d.o.o. (v nadaljevanju Event Lighting) s tretjimi osebami (v nadaljevanju najemnik) po določbah in pod pogoji, ki so določeni v nadaljevanju ter so sestavni del najemne pogodbe. Nasprotujoči si pogoji ali drugačni želeni pogoji najemnika ne morejo biti predmet pogodbe.

Event Lighting in najemnik potrdita veljavnost teh splošnih pogojev s podpisom na pogodbi o najemu opreme oz. prevzemnem dokumentu; pri čemer podpis najemnika pomeni izrecno izjavo, da je v celoti seznanjen z vsebino splošnih pogojev in jih v celoti sprejema. Vsakršna kršitev teh splošnih pogojev s strani najemnika, predstavlja kršitev pogodbenih določil ter zadosten razlog za Event Lighting-ov takojšen odstop od najemne pogodbe, katere sestavni del so ti splošni pogoji.  Event Lighting ima zaradi odstopa od najemne pogodbe pravico od najemnika uveljavljati povračilo nastale škode.

Najem opreme je teritorialno omejen zgolj na področje Slovenije in najemnik najete opreme ne sme uporabljati ali jo odpeljati izven meja R Slovenije. Brez predhodnega pisnega dovoljenja najemodajalca je prepovedano dajanje opreme v podnajem tretji osebi. V primeru najemnikovega nespoštovanja prepovedi  strani, je Event Lighting upravičen najemno pogodbo nemudoma odpovedati, najemnik pa Event Lighting-u povrniti vso nastalo škodo in izgubljeni dobiček.  Najem opreme brez teritorialne omejitve uporabe je možen le po posebnem predhodnem pisnem dogovoru med Event Lighting-om in najemnikom, kot je opredeljeno v nadaljevanju (VI. točka).

 

Predmet najema in njegova uporaba/upravljanje

Najemnik mora najeto opremo uporabljati s skrbnostjo dobrega strokovnjaka in skladno z navodili ter ne bo dovolil, da se uporablja v nasprotju z veljavnimi predpisi. Z najeto opremo sme upravljati le pooblaščena oseba, ki je usposobljena za njeno upravljanje in ima izrecno pisno pooblastilo najemnika.

Najeto opremo je prepovedano uporabljati v namene za katere ni predvidena, jo preobremenjevati ali kakor koli drugače zlorabljati. Opreme najemnik ne sme uporabljati za učenje, preizkušanje in podobno. Brez predhodnega pisnega soglasja najemodajalca najemnik ne sme na opremi izvesti kakršnokoli spremembe ali dopolnitve (ne glede na to ali bi to oviralo njuno uporabo ali ne). Če so takšne spremembe izvedene najemnik krije vse stroške vzpostavitve prvotnega stanja opreme ter stroške zmanjšanja vrednosti opreme.

Najemnik najemodajalcu jamči za poškodbe, ki so na napravi nastale v času njegovega najema. Prav tako jamči za poškodbe nastale zaradi tretje osebe kot tudi za izgubo naprave (npr. kraja) v času najema. Najemnik se obvezuje upoštevati vse določbe splošnih pogojev in se zavezuje, da bo v primeru kršitve najemodajalcu na prvi poziv povrnil vso škodo, ki bi nastali zaradi takšnega ravnanja; pri čemer bo višino škode določil najemodajalec.

 

Obveznosti in dolžnosti

Najemodajalec odda opremo v tehnično brezhibnem, funkcionalnem in nepoškodovanem stanju ter z vsemi potrebnimi dodatki za uporabo.

Najemnik se obvezuje, da bo prebral in se seznanil z navodili za varno delo z opremo ter bo ves čas trajanja najema za opremo skrbel s skrbnostjo dobrega strokovnjaka in preverjal okoliščine, ki so potrebne za nemoteno delovanje in opremo ustrezno vzdrževal. Opremo mora najemnik zaščititi pred morebitno preobremenitvijo in jo uporabljati izključno v skladu z njenim namenom in navodili proizvajalca, priporočili stroke in dobrimi poslovnimi običaji. Opremo mora najemnik zaščititi tudi pred krajo, poškodbami in neupravičeno uporabo tretjih oseb, kot tudi pred vremenskimi vplivi. V primerih nasprotnih ravnanj najemnik odgovarja za vse posledice in škodo, ki bi zaradi tega nastala.

Najemodajalec ne odgovarja za škodo nastalo zaradi nepravilne, nepooblaščene ali neprimerne uporabe opreme. Z najeto opremo ni dovoljeno upravljanje pod vplivom sredstev, ki lahko vplivajo na psiho-fizično delovanje osebe (pod vplivom alkohola, mamil, zdravil ali drugih opojnih substanc). Najemnik prevzema vso odgovornost za obveznosti, nastale zaradi neupoštevanja predpisov o upravljanju opreme ali kršenja predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu ali nepooblaščene uporabe s strani tretje osebe.

Poškodb ali pomanjkljivosti opreme, ki niso zavedene v prevzemni dokumentaciji, najemnik naknadno ne more uveljavljati. Vsako okvaro ali drugo pomanjkljivost opreme mora najemnik nemudoma pisno sporočiti Event Lightingu. Tudi vse primere kraj ali poškodb, mora najemnik nemudoma sporočiti Event Lightingu. V kolikor je vrnjena oprema poškodovana ali brez vseh dodatkov, je najemnik dolžan poravnati kupnino za novo opremo (možnost zmanjšane kupnine) oz. je Event Lighting upravičen do povrnitve vseh stroškov nadomestitve oz. odprave pomanjkljivosti opreme.

Najemnik nima pravice do popravil oz. servisiranja opreme. Najemnik se obveže, da v primeru okvare takoj pisno obvesti Event Lighting.  V primeru okvare opreme Event Lighting nima nobenih obveznosti do najemojemalca (npr. zamenjava opreme ali kakšno drugo nadomestilo), v kolikor ni to z najemno pogodbo izrecno dogovorjeno.

Ob predhodni najavi je najemnik dolžan Event Lightingu omogočiti vstop na lokacijo, kjer se nahaja najeta oprema zaradi občasne kontrole uporabe opreme.

V kolikor so ugotovljene kršitve splošnih pogojev ali pogodbenih obveznosti najema, Event Lighting  lahko opremo najemniku nemudoma odvzame; najemnik pa mu mora povrniti vse stroške odvoza opreme ter pri tem Event Lightingu ne ovirati dostopa na lokacijo.

 

Postopek najema opreme: izdaja in vrnitev

Najemnik posreduje pisno povpraševanje na e-naslov: info@event-lighting.si in v njem navede: seznam opreme s potrebnimi tehničnimi lastnostmi, čas trajanja najema, datum željenega prevzema in vrnitve ter lokacijo uporabe opreme. Event Lighting v najkasneje 3 delovnih dneh od prejema povpraševanja, najemniku posreduje svojo ponudbo za sklenitev najemna, katere sestavni del so ti splošni pogoji.

Po prejemu najemnikove pisne potrditve ponudbe Event Lighting-a in ob izpolnitvi vseh pogojev (podpis najemne pogodbe oz. prevzemne dokumentacije), Event Lighting  najemnika pisno obvesti o terminu prevzema opremo.  V nekaterih primerih je pred predajo predmeta najema potrebno poravnati določeno varščino.

S podpisom pogodbe o najemu oziroma prevzemne dokumentacije najemnik potrjuje, da je opremo (skupaj z navodili za uporabo in potrebnimi dodatki za uporabo) prejel v funkcionalnem in nepoškodovanem stanju ter da mu je bilo razloženo delovanje, varnostna navodila opreme in pravilno oz. varno ravnanje z njo. Najemnik se s tem obvezuje opremo vrniti: 1.) v takem stanju, v kakršnem jo je prejel; 2.) v kraj, kjer ga je prevzel; 3.) na dan in v času, kot je določeno v pogodbi, sicer mu ima Event Lighting pravico zaračunati najemnino in zamudnino v višini 100% pribitka na ceno dnevnega najema opreme opredeljene v ponudbi.

Oprema je v vsakem času neodtujljiva last najemodajalca. Opremo mora najemnik vrniti očiščeno in pripravljeno za nadaljnjo uporabo, vključno z vsemi dodatki za uporabo. Vse okvare na napravi mora najemnik takoj prijaviti. V primeru, da naprava ni vrnjena nepoškodovana, očiščena in z vsemi dodatki, je najemodajalec upravičen zaračunati stroške odpravljanja pomanjkljivosti, popravil in čiščenja.

 

Cena in trajanje

Najem se obračuna po pogojih, ki so navedeni v vsakokrat veljavnem ceniku Event Lighting-a oziroma je navedeno v potrjeni ponudbi, prevzemni dokumentaciji ali v najemni pogodbi. Event Lighting si pridržuje si pravico do sprememb veljavnega cenika brez predhodne najave!

Najem opreme se vrši po dogovoru za dobo enega ali več dni. 1 (en) dan najema je enak obdobju 24 ur od ure najema. Prekoračitev do 2 ur se ne zaračuna, po preteku tega časa ima najemodajalec pravico zaračunati najemnino in zamudnino v višini 100% pribitka na ceno dnevnega najema opreme.

Podaljšanje je mogoče le na podlagi pisnega potrdila najemodajalcu o podaljšanju. Oseba, ki prevzame opremo in podaljša pogodbo, je seznanjena, da je polno osebno odgovorna za plačilo najemnine skupaj z osebo, družbo ali organizacijo, v imenu katere prevzema opremo.

 

Uporaba opreme v tujini

Za uporabo najete opreme izven območja R Slovenije mora najemnik dobiti predhodno pisno soglasje najemodajalca. Najemnik ne sme pustiti opreme nezaklenjene in nezavarovane. Kadar ostane najeta oprema preko noči ali več dni v tujini, jo je najemnik dolžan zavarovati z vsemi možnimi sredstvi oz. mora najemnik Event Lighting priskrbeti ustrezno bančno garancijo za čas trajanja pogodbe o najemu ali plačati varščino v višini vrednosti predmeta pogodbe.

Vse stroške v zvezi z uporabo opreme v tujini nosi najemnik. V primeru kraje ali poškodbe najete opreme Event Lighting nima do najemnika nobenih obveznosti (npr. zamenjava opreme..).

 

Zavarovanje

Event Lighting ima sklenjeno zavarovanje splošne odgovornosti iz poslovanja (opravljanja dejavnosti), pri čemer Event Lighting ne prevzema nobene odgovornosti za posledice in škodo nastalo v času najema zaradi najemnikove neprimerne uporabe opreme, nespoštovanja veljavnih predpisov, navodil proizvajalca opreme, navodil za varno delo ali če z napravo upravlja nekvalificirana oseb oziroma nastale poškodbe, ki ogrožajo človeško življenje in zdravje, kot tudi ne za pravice iz zakona o jamstvu izdelkov.

Najemnik krije vse stroške in materialno odgovarja za škodo, ki v času  najema opreme nastane namenoma ali zaradi njegove malomarnosti, oz., če krši pogodbena določila:

  • zaradi nepravilne ali neprimerne uporabe opreme;
  • zaradi povzročitve škode tretji osebi zaradi škode, povzročene namenoma ali iz hude malomarnosti;
  • ker upravljalec ravna z opremo v nasprotju s predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu ali ni bil strokovno usposobljen;
  • če je z najeto opremo upravljala nepooblaščena oseba;
  • če oprema poškoduje tretje osebe ali njihovo premoženje.

Prav tako najemnik odgovarja za poškodbe, ki jih povzročijo tretje osebe kot tudi za poškodovanje, izgubo ali odtujitev naprave (npr. tatvina) v času najema.

Morebitne izjeme so izrecno opredeljene z najemno pogodbo. Najemnik se zavezuje najemodajalcu na prvi poziv povrnil vso škodo, ki bi mu zaradi tega nastala.

 

Reševanje sporov

Vsa določila, ki niso zajeta v teh splošnih pogojih so lahko podrobneje opredeljena z najemno pogodbo, ki jo skleneta najemodajalec in najemnik.

V času trajanja najema najemne pogodbe ni mogoče spremeniti, razen, če se o spremembi sporazumeta obe pogodbeni stranki.

Stranki si bosta prizadevali spore reševati na miroljuben način. V kolikor takšna rešitev ni možna, je za reševanje sporov iz pogodbe o najemu je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Ljubljana, Oktober 2019

EVENT LIGHTING d.o.o.,

Direktor: Jernej Guštin

Kontakt

Event Lighting d.o.o.

Stegne 3
1000 Ljubljana

Telefon: +386 40 63 63 80
Email: info@event-lighting.si